Nodau

Nod:

Cymuned ymchwil gynhwysol i Gymru sy’n rhoi fforwm diogel, agored i’r rheiny sy’n gweithio tuag at rhoi terfyn ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol i osod yr agenda ymchwil ar gyfer y dyfodol, meithrin cydweithio a datblygu ceisiadau grant, cwblhau gwaith ymchwil o’r safon uchaf a gweithio tuag at ddileu trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol. 

Amcanion:

 • Pennu/deall y blaenoriaethau o ran ymchwil ac ymarfer i Gymru.
 • Nodi bylchau mewn ymchwil VAWDASV.
 • Rhannu gwybodaeth ac arbenigedd (yn cynnwys cyfnewid gwybodaeth).
 • ‘Profi’ syniadau ymchwil a mesur diddordeb mewn cydweithio.
 • Nodi galwadau am grantiau cyngor a grantiau masnachol ymchwil ac ymateb iddynt.
 • Cyd-greu ceisiadau grant ymchwil. 
 • Datblygu gweithio mewn partneriaeth yn y dyfodol ledled y DU ac yn rhyngwladol.
 • Adrodd yn flynyddol ar gynnydd yn erbyn amcanion.

Egwyddorion Arweiniol:

Rydym yn cydnabod weithiau y gallai gwaith y rhwydwaith sbarduno ymatebion anodd, i aelodau’r rhwydwaith a chyfranogwyr ymchwil, neu gall ennyn datgeliadau. Mae’n bwysig ein bod yn glir ynghylch yr hyn y gallwn ei wneud yn ddiogel ac nad ydym yn cynnig cyngor nac ymyriadau therapiwtig nad ydym yn gymwys i’w rhoi. Os oes angen cymorth ar rywun neu y maent yn datgelu, byddwn yn eu cyfeirio at linell gymorth Byw Heb Ofn a fydd yn gallu eu cyfeirio at wasanaethau priodol. Wrth ymgysylltu â goroeswyr, rydym yn dilyn y cyngor a roddir ym Mhecyn Cymorth  Ymgysylltu â Goroeswyr Cymorth i Ferched Cymru a’r Fframwaith Uniondeb Ymchwil. Wrth drefnu digwyddiadau cyhoeddus, byddwn yn sicrhau bod person diogelu penodol, yn ddelfrydol o wasanaeth arbenigol, mynediad i fan tawel, a llinell ffôn. 

 • Datblygu gweithgor craidd i gefnogi’r gwaith o ddatblygu rhywdwaith ymchwil VAWDASV i Gymru.
 • Alinio gweithgareddau gyda thirlun polisi Cymru e.e. y Ddeddf Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 nodedig, Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.
 • Ystyried gwaith a gweithgareddau’r rhwydwaith ymchwil yng nghyd-destun deddfwriaeth y DU e.e. Deddf Trais Domestig 2021, a deddfwriaeth berthnasol arall yn y DU, a chanllawiau rhyngwladol e.e. Sefydliad Iechyd y Byd (WHO).
 • sicrhau bod y rhwydwaith ymchwil yn hygyrch a chynhwysol.
 • I sicrhau bod goroeswyr wrth galon y gwaith o’r camau cynllunio hyd at y camau gwerthuso.
 • Cydymffurfio â’r Fframwaith Uniondeb Ymchwil (RIF) ar Drais a Cham-drin Domestig (2020). Mae’r RIF yn nodi arfer da o ran ymchwil moesol mewn perthynas â Thrais a Cham-drin Domestig gan fynd i’r afael ag egwyddorion yn seiliedig ar bump elfen: Diogelwch a llesiant; Tryloywder/atebolrwydd; Cydraddoldeb, hawliau dynol a chyfiawnder cymdeithasol; Ymgysylltu; Moeseg Ymchwil.
 • Cydymffurfio â’r canllawiau a amlinellir yn y ddogfen Welsh Woman’s Aid’s Survivor Engagement Toolkit.

Cylch Gorchwyl

Rôl a swyddogaeth:

Mae rhwydwaith ymchwil VAWDASV Cymru yn gyfle unigryw i ddod â chyfoeth o brofiad, arbenigedd, gwybodaeth a sgiliau ynghyd i ddatblygu a chyflwyno gwaith ymchwil o’r ansawdd uchaf. Bydd gan aelodau grŵp a rhwydwaith craidd ddiddordebau ac arbenigeddau penodol o fewn y maes VAWDASV. Mae cynhwysiant a pharch yn ganolog i rhwydwaith ymchwil VAWDASV.

Mae rôl a chyfrifoldebau’r gweithgor craidd fel a ganlyn:

Cefnogi datblygiad a gwaith parhaus Rhwydwaith Ymchwil VAWDASV Cymru.

Mae’r tasgau allweddol yn cynnwys:

 • Mireinio’r rhwydwaith (amcanion, cwmpas, swyddogaethau a gweithgareddau).
 • Gosod blaenoriaethau ymchwil VAWDASV i Gymru.
 • Datblygu’r wefan, brandio ar gyfer y rhwydwaith, cyfathrebu.
 • Cyfnewid gwybodaeth – er enghraifft, trosglwyddo’r gwaith ymchwil i arfer, polisïau, gwaith ymchwil pellach, addysg ac ati. Gall hyn gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, gweithdai, cynadleddau, cyfarfodydd briffio, erthyglau cyfnodolion.
 • Ehangu a chynnal rhwydweithiau allanol – er enghraifft, darparwyr gwasanaeth, academyddion, goroeswyr/cyswllt cleifion a’r cyhoedd, polisi a rhanddeiliaid eraill.
 • Goruchwylio’r gwaith o ddatblygu’r rhwydwaith, a sichrau ei bod yn ehangu mewn ffordd gyfrifol ac yn unol â’r nodau ac amcanion.
 • Goruchwylio’r grantiau ymchwil pan gânt eu gwobrwyo e.e. adrodd yn ôl i’r rhwydwaith ar greu incwm ac effaith y gwaith ymchwil.

Aelodaeth graidd y gweithgor:

Bydd y gweithgor craidd yn cynnwys aelodau o’r rhwydwaith ymchwil ehangach a bydd yn cynrychioli amrywiaeth y rhwydwaith.

Rheoleidd-dra cyfarfodydd:

 • Bydd aelodau grŵp craidd yn cwrdd bob deufis, gyda gweithgorau llai yn cwrdd yn ôl yr angen ar brosiectau penodol.
 • Cynhelir cyfarfodydd rhwydwaith gyfan bob chwarter.